Photos · · Tucson

2019 Leaves

Some fallen plumeria leaves

2019 leaves some plumeria leaves.